Het plezier van samen leren

Onze school » Over de school »   Overblijven
 

Overblijven

In opdracht van het bestuur en school heeft de ouder­raad de organisatorische verantwoordelijkheid op zich genomen voor de tussen­schoolse opvang van uw kinderen. De da­gelijkse gang van zaken en uitvoe­ring is in handen van het overblijfteam. De school is eindeverantwoordelijke.

Het aan- en/of afmelden van kinderen kan telefonisch (06-14920810) tot 21.00 uur, een sms’je of via het volgende emailadres: overblijven.denakker@stgboom.nl

De kinderen kunnen overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00-13.00 uur. Kinderen die op vaste dagen of regelmatig overblijven, kunt u opgeven d.m.v. het inschrijfformulier; dit is hieronder te downloaden of op te halen op school.

De regeling met betrekking tot de tussenschoolse opvang (TSO) is beschreven in een speciaal document. Dit document is hieronder te downloaden.

De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de regeling Tussenschoolse opvang.

  • Tussenschoolse opvang  of het overblijven tijdens de middagpauze (12.00-13.00 uur)

Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen op school overblijven. Daarvoor stelt de school ruimte beschikbaar. U kunt uw kinderen hier op twee manieren gebruik van laten maken:

regelmatig gebruik van tussenschoolse opvang

De kinderen die op een of meer vaste dagen overblijven, moeten gebruik maken van een stempel­kaart. Het is voor deze groep niet mogelijk om per dag te betalen. Een gezin met meer kin­deren kan van dezelfde stempel­kaart gebruik ma­ken. Er zijn stempelkaarten voor 10 keer (€ 15,--) of 20 keer (€ 30,--). De stempelkaarten zijn ver­krijgbaar op school tus­sen 12.00 en 13.15 uur bij de overblijfmedewerkers. U kunt het geld ook aan uw kind(eren) meege­ven; graag in een envelop met de naam van uw kind erop of door overmaking op bankrek. 1561.96.816 t.n.v. basisschool Den Akker o.v.v. naam + groep van uw kind (graag een veelvoud van € 15).

De stempelkaart blijft onder beheer bij de overblijfmedewerkers. Zij ge­ven een herinnering mee aan uw kind(eren) als de kaart bijna vol is. Volle kaarten krijgen de kinde­ren mee naar huis. Als u zelf bijhoudt, wanneer de stempelkaart bijna vol is en kosten voor een nieuwe kaart betaalt, ontvangt u geen herinnering.

af en toe gebruik van tussenschoolse opvang

Als ouders hun kinderen incidenteel gebruik willen laten maken van de tussenschoolse opvang, kunnen zij dit van te voren melden (tussen 11.45-13.15 uur) in de overblijfruimte.

U kunt ook contact opnemen met mevr. Ilse Snijders, een sms’je of een e-mail sturen. Kinderen die af en toe overblijven kunnen per keer betalen (€ 1,50), maar zij kunnen ook een stem­pelkaart kopen.

  • Hoe verloopt de tussenschoolse opvang?

De kinderen zijn van 12.00 tot 13.00 uur onder de hoede van de overblijfmedewerkers. Daarna neemt de school de verantwoording weer over.

De kinderen nemen zelf hun boterhammen en eventueel fruit mee. We verzoeken u de kinderen geen snoep mee te geven. Voor thee en/of melk en een snoepje zorgen de overblijfmedewerkers. Als de kinderen hun meege­brachte lunch niet helemaal opeten, geven we de restanten mee terug naar huis.

Afmelding kan via tel.nr. 06-14920810, tot 12.00 uur van de betreffende dag, mondeling aan het overblijfteam, of via mail overblijven.denakker@stgboom.nl (niet voor aanmelden).

Het team van de school geeft afwezigheid wegens ziekte niet door. Als een kind niet wordt af­gemeld, worden de overblijfkosten toch in reke­ning gebracht.

Als een kind niet komt overblijven, terwijl hij wel is aangemeld doet de overblijfmedewerker telefonisch navraag.

De overblijfmedewerkers stellen het op prijs dat de kin­deren netjes hun brood opeten en dat zij tijdens het eten aan tafel blijven; zij willen het eten in een rustige en prettige sfeer laten verlopen.

Na de lunch is er nog tijd over. Afhankelijk van het weer gaan de kinderen naar buiten, waar ze onder toezicht kunnen spelen. Bij heel mooi weer mogen de kinderen wel eens (onder toezicht) in het park spelen.

Bij slecht weer organiseren de overblijfmedewerkers binnenactiviteiten, zodat de kinderen zich kunnen ontspannen. De overblijfcommissie zorgt voor speel­goed, knutselmaterialen, spelletjes e.d.

  • Gedrag van kinderen

De overblijfmedewerkers maken weleens mee dat kinderen zich niet aan de afspraken houden.

Als uw kind structureel storend gedrag vertoont tij­dens het overblijven, zal een van de begeleidende medewerkers contact met u opnemen en, waar moge­lijk, samen met u naar een oplossing zoeken.

Voor schade en/of letsel tijdens de tussenschoolse opvang gelden de normale verzekeringsregels, zoals die in de schoolgids zijn beschreven.

  • Verzekering

Overblijfmedewerkers zijn, gedurende de tijd dat ze op school zijn, tegen wettelijk aan­sprake­lijkheid (WA) verzekerd.

 

inschrijfformulier overblijven