Het plezier van samen leren

Onze school »   Over de school
 

Onze onderwijsvisie

Onze visie op onderwijs komt voort uit de volgende kernwaarden:

S= Samenwerken

G= Groei

A= Authentiek

A= Autonoom

P= Plezier

En we vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig kunnen werken en plezier hebben in samen leren.

Wat verstaan we precies onder deze waarden? U kunt dat hier lezen. Daarnaast kunt u hier lezen hoe deze waarden tot stand zijn gekomen.

We willen dat openheid, eerlijkheid, wederzijds respect, ver­antwoorde­lijkheid, samenspel en dui­delijkheid uitgangspunten van ons han­delen zijn. Dit geldt voor kinderen, ouders en voor leerkrachten.

Op basis hiervan hebben we de volgende basisgedachten geformuleerd die ons handelen bepalen:

 • Alle kinderen zijn goed en gelijkwaardig; Kinderen én volwassenen gaan op een gelijkwaar­dige en respectvolle wijze met elkaar om
 • Omdat kinderen niet hetzelfde zijn, houden we rekening met verschillen tussen kinderen in brede zin
 • We richten ons onderwijs zo in, dat de kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen (artikel 8, lid 1 WPO). We zijn gericht op de brede ontwikkeling van de kinderen.
 • We houden rekening met de verschillen en ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen, maar ook van leerkrachten en we maken hiervan positief gebruik
 • Kinderen moeten zich op school veilig en in vrijheid kunnen ontwikkelen, rekening hou­dend met de vrijheid van de anderen. Sociaal-emotionele ontwikkeling is een kerngegeven.
 • We maken ons onderwijs aantrekkelijk, leuk, maar vooral inhoudelijk sterk: onze school is doelgerichte en efficiënt
 • Kinderen moeten zich betrokken voelen bij en (mede)verantwoordelijk voor het onderwijs en hun eigen ontwikkeling: onder­wijs voltrekt zich in het kind
 • Kinderen moeten zich prettig kunnen voelen, veiligheid en warmte ervaren
 • Kinderen krijgen op een veelzijdige manier ontwikkelingskansen m.b.t. kennis, vaardighe­den en sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Kinderen moeten zelfstandig en onafhankelijk kunnen werken en moeten leren zelf keu­zes te maken
 • De school vormt een belangrijk onderdeel van onze multiculturele maatschappij; de school staat midden in het leven van de kinderen
 • Kinderen verwerven zich een kritische, probleemoplossende houding, gebaseerd op het toepassen van strategieën
 • We respecteren de levensbeschouwelijke overtuiging en culturele achtergrond van kinde­ren en leerkrachten
 • We willen de kinderen optimaal toerusten voor het vervolgonderwijs (studievaardighe­den, kennis, sociale vaardigheden)
 • Samen met de ouders leveren we een wezenlijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikke­ling van de kinderen.

Het coöperatief leren vertaalt onze visie in vier uitgangspunten van het GIPS-model:

 • Gelijke deelname: alle kinderen nemen op een gelijke wijze deel aan de activiteit; je kunt je niet achteroverleunen of meeliften met een ander.
 • Individuele aanspreekbaarheid: iedereen is op gelijke wijze aanspreekbaar voor het ver­loop en het resultaat: iedereen heeft een actieve inbreng.coöperatief
 • Positieve wederzijde afhankelijkheid: kinderen moeten samenwerken om tot het beste resul­taat te komen.
 • Simultane actie: de activiteiten vinden gelijktijdig plaats; alle kinderen zijn gelijktijdig ac­tief bezig met het onderwerp o.a. door te luisteren naar en te praten met elkaar.