Het plezier van samen leren

Onze school »   Medezeggenschapsraad
 

Medezeggenschapsraad

 mr

Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad is het inspraakorgaan van personeel én ouders. Deze is min of meer verge­lijkbaar met een ondernemingsraad in het be­drijfsleven.

De MR verstrekt, gevraagd en ongevraagd, ad­vies over schoolzaken en kan vervolgens wel/niet instemmen met het voorgestelde beleid van de school en van het school­be­stuur.

Eén teamlid en een ouderlid van onze MR hebben ook zitting in de GMR. GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin alle scholen onder ons bestuur vertegenwoordigd zijn.

De GMR bespreekt onderwerpen die alle scholen binnen het be­stuur aangaan. Normaal gesproken zijn dit de (voorgenomen) bestuursbesluiten.

De MR vergadert op school om de lo­pende zaken en het ge­voerde beleid te bespreken.

De MR bespreekt (zonodig) de onderwerpen van de GMR. U als ouders kiest de oudergeleding van de MR; de personeels­geleding bestaat uit vertegenwoordigers van het team. Zittingstermijn is minimaal twee jaar. De voor­naamste taak is de bevordering van de openheid, de veiligheid en het overleg op school.
Ouders, die vragen hebben of een onderwerp ter discussie willen stellen, kunnen contact opnemen met één van de leden van de MR.
De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar; de MR kan echter een onderwerp achter gesloten deuren behandelen.

Informatie verstrekken we via de School-info, deze website en via de publicatieborden bij de ingangen van de school.

Notulen van de laatste vergaderingen vindt u hieronder (klikt u op de naam om het bestand te openen):

Mailadres: mr.denakker@stgboom.nl

 

Jaarverslag MR 2018-2019

Notulen MR 5 september 2019

 

Voor nadere informatie over de medezeggenschapsraad (zoals reglement, bevoegdheden, jaarplan):

www.medezeggenschapsraden.nl
Reglement van de MR