Het plezier van samen leren

Voor ouders »   Nieuwe ouders
 

Nieuw op onze school?

Het team, leerlingen en ouders van basisschool den Akker heten u van harte welkom op onze school.
Via deze website houden we u, ouders, leerlingen en andere belangstellenden, op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze school, maar ook van allerlei dagelijkse gebeurtenissen.
Kortom: u vindt op deze website informatie over basisschool den Akker. 
Wij hopen dat u zich via deze site een eerste indruk van onze school kunt vormen. Uw opmerkingen kunt u ons mondeling, schriftelijk of via de mail laten horen.
Wilt u onze school zien? Dat kan. Maakt u vooraf even een afspraak, zodat we ruim de tijd voor een gesprek en rondleiding kunnen reserveren.

Elke basisschool is een school voor kinderen van 4-13 jaar. Kinderen in deze leeftijdsgroep kunnen op onze school ingeschreven worden.            

We hebben de procedure rondom inschrijving van uw kind hieronder op een rijtje gezet.

Als ouders hun kind op onze school willen aan­melden of belangstelling hebben voor onze school, kunnen zij een afspraak maken voor een informatief gesprek met één van de direc­tiele­den. Tijdens dit kennismakingsge­sprek krijgen zij een rondleiding door onze school. Uiteraard is ook de aanstaande kleuter welkom bij deze rondleiding! We vertellen hoe we op onze school met de kinderen werken. De ouders kunnen vragen stellen over onze school.

De nieuwe ouders krijgen een informatiepak­ketje mee naar huis dat o.a. bestaat uit een schoolgids/kalender en een aanmeldingsfor­mulier.

Ouders kunnen het aanmeldingsformulier (zie onderaan deze pagina) invullen en op school inleveren. De ouders ontvangen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk na 6 weken, bericht van inschrijving. Bovendien verzoeken wij de ouders de ver­werkte gegevens te controleren en het formu­lier met deze gegevens te onderteke­nen.

Nieuwe ouders zijn elke dag welkom om de school te bekijken en/of om hun zoon/dochter aan te melden. Voor onze planning is het pret­tig als de nieuwe leerlingen ten minste een half jaar voor de vierde verjaardag worden aange­meld, maar dit is niet noodzakelijk.

Enkele dagen wennen op school.....
Kinderen die 3 jaar en 10 maanden oud zijn mo­gen vijf dagdelen ko­men ’wennen’ op school. Deze dagen kun­nen de ouders sprei­den over de peri­ode tot de vierde verjaardag van het kind.

Kinderen mogen -als ze vier jaar zijn- on­mid­dellijk instromen. In de maanden juni en juli is het echter vaak erg druk op school. Al­lerlei activiteiten vol­gen elkaar in snel tempo op. We adviseren de ouders om de kinderen die in de maanden juni en juli van het schooljaar vier jaar wor­den niet meer naar school te laten komen. De kinde­ren kunnen in het begin van het nieuwe schooljaar een fijnere en rustige start ma­ken; de groep is dan het kleinst.

De overgang van peuterspeelzaal naar basisschool verloopt meestal moeiteloos. Verwacht u toch aanloopproblemen, dan kunt u deze vooraf met de leerkracht bespreken.

Na zes weken vindt er een intakegesprek plaats tussen de leerkracht en de ouders. Tijdens dit gesprek praat u met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind tot nu toe. We verzoeken u het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal bij de directie óf de leerkracht in te leveren.

Tussentijds instromen

    • Kinderen die b.v. door verhuizing tussentijds (wil­len) instromen, kunnen meestal direct een plaatsje vinden op onze school.
    • Als ouders hebben besloten de kinderen op onze school te plaatsen, neemt de directie altijd vooraf contact op met de vorige school.
    • We ontvangen van de vorige school van de kin­deren altijd een onderwijskundig rapport, waarin staat aangeven, waarmee en hoe de kinderen op die school gewerkt hebben.

Hieronder kunt u ons aanmeldingsformulier downloaden:

aanmeldingsformulier

Meer info?

013 523 06 68

of schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief >