Het plezier van samen leren

Onze school » Over ons »   Bestuur
 

stichting BOOM

logo boom “Stichting BOOM” is het schoolbestuur of bevoegd gezag van zeven scholen voor katholiek onderwijs. De naam BOOM staat voor Bijzonder Onderwijs Oisterwijk Moergestel. In 1998 is de stichting ontstaan door samenvoeging van de katholieke schoolbesturen uit Oisterwijk en Moergestel. Op de website www.stgboom.nl treft u algemene informatie aan over onze stichting en kunt u doorklikken naar de websites van de individuele scholen. U wordt van harte uitgenodigd om deze website te bezoeken omdat u steeds actuele informatie aantreft.

 

Besturen:

Vanaf 2011 is er sprake van een scheiding tussen bestuur en toezicht. Het Algemeen Bestuur is belast met het toezicht, het Uitvoerend Bestuur bestuurt de stichting. Op een aantal wezenlijke punten geeft het Algemeen Bestuur vooraf haar goedkeuring, het Uitvoerend Bestuurd besluit daarna hierover en zorgt voor uitvoering.

De uitvoerend bestuurder laat zich bijstaan door een aantal adviseurs waaronder het directeurenteam, de DAR (Directie Advies Raad). Initiatieven voor nieuw beleid kunnen door iedereen genomen worden.

De uitvoerend bestuurder vertegenwoordigt het bestuur naar buiten.

 

Medezeggenschap:

Op elke school is een Medezeggenschapsraad (MR) geïnstalleerd en op stichtingsniveau is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief.

De directeur overlegt met de MR over zaken die de school betreffen.

Van elke MR neemt een ouder- en teamlid zitting in de GMR. Deze houdt zich bezig met het algemeen beleid van de stichting waarover de uitvoerend bestuurder verantwoording aflegt.

 

Onze plannen:

In het strategisch beleidsplan van 2011-2015 zijn de belangrijkste items beschreven:

1.             Implementatie van het personeelsbeleid door o.a.

opbrengst- en resultaat gericht werken

het verder vormgeven van kwaliteitszorg

identiteit en merkwaarden van Stg BOOM laten leven

het stimuleren van een lerende organisatie binnen een professionele cultuur

het concretiseren van mobiliteitsbeleid, functiedifferentiatie en - werkgelegenheidsbeleid

het versterken van efficiënt financieel beleid.

 

2.             Vormgeven van Passend Onderwijs door

het invoeren van één zorgroute: handelingsgericht werken

directe instructie met activerende doelen

het vormgeven van het nieuwe samenwerkingsverband met de zorgplicht

inzet van School Maatschappelijk Werk en samenwerken met Centrum voor Jeugd en Gezin

het vormgeven van kwaliteitszorg via de pdca-cirkel (plan do check en act)

samenwerken met de partners Brede School met zorg voor een doorgaande lijn.

 

3.             Werken aan de brede school gedachte en huisvesting door

bezinnen op de tussenschoolse opvang en dag arrangementen

de brede scholen optimaal in te richten

het versterken van digitale ontwikkelingen en sociale media

het uitbouwen van netwerken

het aantrekkelijk maken onze scholen.

 

In 2013-2014 is nagedacht over een nieuw strategisch beleid 2014-2018. In 2014 vindt besluitvorming hierover plaats. In het schooljaar 2014/2015 zullen de scholen nieuwe schoolplannen formuleren waarin het schoolbeleid van de komende vier jaar wordt vastgelegd.

 

In 2010 zijn de merkwaarden van de stichting geformuleerd. Dit betreft passie, ambitie, resultaat, betrokkenheid en groei. Het zijn 5 herkenbare waarden die verwijzen naar ons logo. Zo maken we onze missie waar: “Stichting BOOM, bijzonder in onderwijs”.

 

Voor verdere informatie:

Bij vragen en / of problemen op het niveau van de school is de leerkracht / directeur het eerste aanspreekpunt. Meestal wordt daar een oplossing gevonden. Als dat niet het geval is, kunt u de stap zetten naar de uitvoerend bestuurder.

Het bestuurskantoor is op de locatie Brede School Waterhoef, Schoolstraat 5, 5061 XA te Oisterwijk. Tel. 013-5230833.

Hieronder treft u de namen aan van het algemeen bestuur:

Gert-Jan Leenknegt (voorzitter), Jacqueline Sebregts-van der Lubbe (vice-voorzitter) Lisette Vromans, Marion van Ierland, Ton van Houtert en Frans Vermeer.

Het secretariaat wordt beheerd door José Wijnheijmer.

De adviseurs/ondersteuners van de stichting zijn: Henk v.d. Meijdenberg (bouwkundige zaken), Jan Geerts (financiën) en Jo de Wilt (beleid, kwaliteitszorg en ICT).

 

www.stgboom.nl

 

U kunt het jaarverslag over 2013-2014 lezen door onderstaand document te openen.

 

jaarverslag 2013-2014

Meer info?

013 523 06 68

of schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief >