Het plezier van samen leren

Onze school » Leerwijze »   Sociaal-emotionele ontwikkeling
 

Sociaal-emotionele ontwikkeling, welbevinden

Naast het aanbieden van de ‘leervakken’ neemt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen een belangrijke plaats in op onze school. Hieraan besteden we op enkele manieren aandacht:

 • Het is be­lang­rijk, dat de kinderen zich prettig voelen en zich sociaal vrij kunnen bewegen, waarbij zij hun leefruimte ver­kennen en afbake­nen.

 • We maken met de kinderen afspraken over gedrag
 • Als basis voor SEO maken we gebruik van de methode ‘Goed Gedaan’. Goed gedaan! bestaat uit lessen, waarin kinderen kunnen oefenen met sociale vaardigheden, die ze vervolgens op andere plaatsen kunnen toepassen.  In de lessen kunnen we speciale vaardigheden aan kinderen uitleggen, aanleren en ze laten oefenen. Daarnaast komen onderwerpen als gevoelens en de beleving van jezelf en de ander ter sprake, maar ook de groepssfeer en het werkklimaat krijgen regelmatig aandacht. Regels, afspraken en omgangsvormen verschillen per gezin, per woonwijk, dorp en land. Hiermee komen kinderen op allerlei manieren in contact. Wij helpen hen een handje, waardoor ze sociaal weerbaarheid worden.

 • Via speciale activiteiten binnen het coöperatief leren en binnen het bewe­gingsonderwijs werken we met speciale oefeningen (teambouwers en klasbouwers).

 • In de kring kan de leerkracht nieuwe begrippen aanbieden, aan­dacht besteden aan een gebeur­tenis in de groep, maar ook structureel aandacht besteden aan ‘hoe je met elkaar omgaat’.

 • Tijdens het werken zijn de kin­deren in­di­vidueel of in kleine groepjes bezig met aller­lei opdrachten, waarbij vaak het accent ligt op sa­menwerken, overleg, samen onderzoeken. Het coöperatief werken bevordert het ‘samen’werken.

 • We willen kinderen ruimte bieden om zich te ontwikkelen tot zelfstandige mensen, die geleidelijk aan hun plaats in onze complexe maatschappij vinden.

 • We willen dat de kinde­ren, leerkrachten en ouders zich op school veilig en geborgen voelen. Dit is een voorwaarde voor een har­monische ontwikke­ling.

 • De manier waarop we met elkaar omgaan getuigt van wederzijds res­pect. De kinderen kunnen op school hun sociale vaardigheden ‘oe­fenen’, waarbij waarden en normen een belang­rijke rol spelen.

 • De school heeft een veiligheidsplan en een pestprotocol dat daarvan deel uitmaakt. U kunt dit hier downloaden. We willen dat leerkrachten en kinderen zich hieraan houden. Bij conflicten wordt er teruggevallen op het bestuursprotocol Toelating, Berisping, Waarschuwing,Time-out,Schorsing,Verwijdering van stichting Boom. U kunt dit hier downloaden.

 • We willen, dat kinderen het leren op school als plezierig ervaren, dat de kinderen al spelend, ontdekkend, werkend en onderzoekend kunnen leren en dat de kinderen de overstap naar het voortgezet onderwijs als een natuurlijke over­gang ervaren.

Elke twee jaar wordt dit protocol geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. In schooljaar 2014-2015 wordt het protocol afgestemd op de wettelijke nieuwe eisen. Een afschrift van dit protocol wordt aan alle ouders beschikbaar gesteld via de website.

 

Meer info?

013 523 06 68

of schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief >