Het plezier van samen leren

Onze school » Leerwijze »   Methodes
 

Methodes

Methodes

Wat de inhoud van de lessen betreft kiezen we er­voor om gebruik te maken van goede en ge­structureerde onderwijsmethoden; methoden die aansluiten bij de doelen die we willen bereiken, die duidelijke aanwijzingen ge­ven voor de leer­krachten en zinvolle en uitdagende oefeningen bieden voor de kinderen. Het vervangen van onderwijsmethoden en het verbeteren van onderwijsinhouden een is continu (kwaliteits)proces: we willen immers dat ons on­derwijsaan­bod eigentijds is en blijft. Niet de methode bepaalt de kwaliteit van het onder­wijs, maar de manier waarop de leer­kracht er­mee werkt. Dit is een steeds door­gaand proces, waarin de leerkracht voortdurend bezig is zijn werk nog beter in de vingers te krijgen.

 

1 Nederlandse taal en spelling; ‘Taal en Spelling in Beeld’

Taal In BeeldNa het aanvankelijke leesproces in groep 3 gaan we verder met de me­thode Taal en Spelling in Beeld (2e versie). Tijdens de les­sen komen allerlei aspec­ten van de Neder­landse taal, zoals spreekvaar­digheid, schrijfvaar­digheid, luister ­vaardigheid en het spel- len van werkwoor­den en van gewone woorden uitvoerig aan de orde. De (nieuwste) spel­ling oefenen we aan de hand van de woord­pakketten. In de groepen 7 en 8 ko­men de werk­woorden uitdrukkelijk aan bod. De kinderen oefenen hun vaardigheden op de computer m.b.v. de leerlingsoftware.

2 Technisch lezen

NaamloosVia de registratieformulieren houden we goed zicht op de vorderingen van de kinderen. Lezen kan niet los gezien worden van Neder­landse taal. Leesvaardigheid is niet alleen een absolute voorwaarde voor alle andere vakgebie­den, maar is in onze maat­schappij de sleutel tot alle informa­tiebron­nen (boeken, tijdschriften, in­ternet, tv. enz.) Bij lezen maken we onderscheid tussen voor­berei­dend én aanvankelijk lezen in groep 1-2 en 3, en het voortgezet le­zen vanaf groep 4. In groepen 1 en 2 wordt gewerkt aan de ontluikende geletterdheid d.m.v. Kleuterplein. In groep 3 start het aanvankelijk leespro­ces. We gebruiken de methode ‘Veilig Le­ren Le­zen’.

Vanaf groep 4 volgt dan het voortgezet lezen a.d.h.v. de methode Esfatette. Hierbij krijgen kinderen dagelijks een half uur leesonderwijs.

3 Begrijpend/studerend lezen: Nieuwsbegrip

Een belangrijk accent komt vanaf groep 4 te liggen op begrijpend en studerend lezen. Met ingang van schooljaar 2014-2015 zijn we gestart met een nieuwe methode voor begrijpend lezen: Nieuwsbegrip. Technisch lezen is uitsluitend het ‘klank geven’ aan geschreven woorden. Lezen krijgt echter pas echt zijn betekenis, als kinderen begrijpen wat ze lezen. Binnen het begrijpend en studerend lezen krijgen de kinderen strategieën aangeboden om de inhoud van een tekst te leren begrijpen en om deze te ver­werken tot nieuwe teksten (b.v. ten behoeve van werkstukken en spreekbeurten). Nieuwsbegrip spreekt kinderen erg aaLOGO Nieuwsbegrip SAM Onderkop1 E1295825608717n, omdat er gewerkt wordt met actuele teksten die aansluiten bij hun belevingswereld.

 

 

4 Rekenen en Wiskunde: ‘De Wereld in Getallen’

6961 WIG LogoIn groep 1-2 start het rekenonderwijs met de ont­wikkeling van het getalbegrip. Via ‘Kleuterplein en Pluspunt’ brengen we het getalbegrip tot ontwikkeling. De kinderen leren getallen en hoe­veelheden kennen, waarbij de leerkracht aansluit op wat het kind al kent. Tellen is het begin, maar van belang is dat kin­deren hoeveelheden inhoud geven, herkennen en benoemen. Vanaf groep 3 t/m groep 8 gebruiken we de methode ‘De Wereld in Getallen'. Dit is een realistische re­kenme­thode. Dit houdt in dat:
• echte herkenbare situaties vormen de ingang voor het rekenen. De rekenonderwerpen zijn gehaald uit wiskunde situaties, waarin kinde­ren regelmatig terechtkomen. • 40% van de tijd is instructie, 60% zelfstandig werken • de kinderen krijgen veel ruimte om te oefenen en bepaalde rekenoefe­ningen te automatiseren. • Zwakkere rekenaars krijgen bijzonder aan­dacht door middel van speciale, bij de me­thode behorende, programma’s.
De kinderen bedenken oplossingen voor reken­kundige vraagstukken. Het accent ligt op het strategisch benaderen van rekenopgaven. De kinderen zoeken via vaste werkstrategieën naar de oplossing. De gevarieerde oplos­singswijzen, die we de kinderen aan­bieden én die ze zelf be­denken, wijken uitdrukke­lijk af van de werkwijzen van de jaren 1980-1995. Op school is een uitvoerige brochure be­schikbaar. Zo leren de kinderen cijferen, zij het op een andere manier dan vroeger.

5 Schrijven: ‘Pennenstreken’

Hoewel schrijven steeds meer naar de achtergrond wordt gedrongen, blijft het toch van belang dat kinderen goed en vaardig kunnen schrijven. Aan de ontwikkeling van het handschrift besteden we vanaf groep 1-2 aandacht. We wer­ken in de groepen 1 t/m 7 met de werk­boekjes van de me­thode ‘Pennenstreken’. Het gaat niet alleen om het ‘mooi’ schrij­ven, maar vooral om het vlot en functioneel schrijven.

6 Engels: Hello World

In de groepen 7 en 8 krijgen de kinderen En­gels. De lessen zijn gericht op het spreken, schrij­ven en verstaan van de taal in de dagelijkse om­gang. Zo leren de kin­deren de weg vragen en wijzen, bood­schappen doen, klokkijken etc. Het schrijven van de Engelse taal is een be­langrijk aspect geworden. Onze methode ‘Hello World’ be­steedt hieraan gericht aandacht, omdat Engels in onze leefomgeving een steeds centralere plaats gaat innemen. De methode bestaat uit twee delen The Castle en The Quest.

7 Wereldverkennende vakken

In de groepen 1-2 vormen de thema’s vanuit Kleuterplein het uitgangspunt en deze sluiten aan bij de tijd van het jaar en bij de dagelijkse actualiteit. Op deze manier maken we de kinde­ren ver­trouwd met de we­reld om ons heen. In de hogere groepen ver­delen we de wereldver­kennende vakken in verkeer, aardrijks­kunde, geschiedenis, biologie en natuurkunde. In de groepen 3 en 4 worden deze vakken niet alle­maal af­zonderlijk op het lesrooster opgenomen, maar als wereldoriëntatie. Voor aardrijkskunde gebruiken we de methode ‘Meander'. ‘Wijzer door de tijd’ is onze ge­schiedenis­methode, en voor biologie en natuurkunde hebben we een 'Naut'.

8 sociaal emotionele ontwikkeling

Voor sociaal emotionele ontwikkeling wordt de methode Goed Gedaan gebruikt. Meer informatie hierover vindt u op de betreffende pagina op deze website.

9 Expressie vakken

Hiertoe behoren de vakonderdelen tekenen, handvaar­digheid, muziek en lichamelijke opvoe­ding. Voor deze vakken hebben wij eigen school­programma’s ontwikkeld. Groep 5 t/m 8 heeft vanaf oktober een keer per week een work­shop, waarin kinderen kennis maken met verschillende en soms ook bijzondere tech­nieken.

Meer info?

013 523 06 68

of schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief >