Het plezier van samen leren

Onze school » Leerwijze »   Akkeren
 

Akkeren, zelfstandig werken op bs den Akker

Door coöperatief leren hebben kinderen op bs den Akker geleerd met elkaar te overleggen en samen verantwoordelijk te zijn voor het succes van hun leren. Deze ervaring gebruiken we om het zelfstandig werken op een moderne manier vorm te geven.

 

Waarom?

  • Kinderen leren zelf oplossingen te bedenken en niet op een reactie van een leerkracht te wachten.

  • Kinderen zijn meer zelf verantwoordelijk voor hun werk en daardoor beter gemotiveerd

  • Kinderen zijn kritisch op eigen werk.

Hoe dan?

Toegewijde leerkrachten zorgen voor een gestructureerde omgeving waarin kinderen gevolgd, begeleid,  gecontroleerd en zo nodig bijgestuurd  worden.

Door intensief samen te werken ervaren kinderen dat er verschillen zijn en gaan daar positief mee om.

Kinderen worden op hun belangstelling en mogelijkheden aangesproken en zijn zo meer betrokken bij hun eigen ontwikkeling.

Ze maken een eigen planning door persoonlijke weekkaarten te gebruiken. ’s Morgens een half uur en ’s middags 45 minuten.

Kinderen worden uitgedaagd ambitieus te zijn.

Een belangrijk aspect van leren, is het zelf­standig uitvoeren van taken en opdrachten. De groei van de kinderen komt o.a. tot uiting in zelfstandig en onafhankelijk oplossen van vraagstukken en pro­blemen.

Door zorg en onderwijs op maat aan te bieden, ontstaan er verschillen in het prestatieniveau van de kin­deren. Dit is onvermijdelijk. Dit was vroeger ook zo, maar toen besteedden scholen hieraan minder aandacht.

Tijdens het zelfstandig werken leren kinderen hun werk zelfstandig te plannen en te verwerken door gebruik te maken van een zogenaamde Akkerkaart. Bovendien krijgt de leerkracht tijd om kinderen extra te be­geleiden bij onder­delen, waarmee ze moeite hebben.

Het zelfstandig werken vindt plaats in groep 1 t/m 8; het niveau van zelfstandig werken is beschreven in een beleidsartikel. Groepen 4-5-6-7-8 nemen deel aan het Akkeren, groepen 1-2-3 hebben een eigen manier van zelfstandig werken.

De leerkracht legt uit, stuurt waar nodig, maakt de kinderen en­thousiast en schept een sfeer van vertrouwen, veiligheid en betrokkenheid. Daardoor krijgen kinderen steeds meer de verantwoordelijkheid voor het eigen le­ren en de ei­gen ontwikkeling. Dat versterkt het gevoel van com­petentie, voldoening en zelfver­trouwen.

Kinderen kunnen samen of individueel het eigen werk corrigeren. Daarna bekijkt de leerkracht waar kinderen de leerstof nog niet voldoende verwerkt hebben. Hij biedt even­tueel extra oefenstof aan en/of legt de leerstof extra uit.

Het accent ligt op wat goed gaat. We willen zicht houden op de hulp die de kinderen nodig hebben om de leerstof te kunnen verwerken en onder te knie te krijgen. Binnen de 1-zorgroute (zie zorgplan) gaan we uit van de onderwijsbehoeften van de kinderen.

 

Meer info?

013 523 06 68

of schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief >