Het plezier van samen leren

Onze school » Leerlingenzorg »   Overgang tussen basisschool en Voortgezet onderwijs
 

Overgang tussen basisschool en Voortgezet onderwijs

De overstap van het basisonderwijs naar het voort­gezet onderwijs is zowel voor de leerlingen als voor de ouders elke keer weer een grote stap. Daarom ondersteunen we, samen met de scholen voor voortgezet on­derwijs, de leerlingen en de ouders van groep 8 op de weg naar het voortgezet onderwijs.
 • advisering

In november krijgen de ouders van de leerlingen van groep 8 een uitnodiging voor een informa­tie­avond op onze school over de aanmelding en toelating tot het voortgezet onderwijs.
In november is er ook een meer school-inhoudelijke informatie­avond op scholengemeenschap 2College (Durendael) over het voort­ge­zet onderwijs. Alle basisscholen samen or­ga­ni­seren deze avond; vertegenwoordigers van alle scho­len voor voort­gezet onderwijs in deze re­gio pre­senteren zich op deze avond. U kunt bij twee scholen een work­shop bijwonen.
Eind januari/begin februari krijgen de ouders het schoolkeu­ze­ad­vies van de groepsleerkracht. Het advies is be­schre­ven in een uitvoerig onderwijs­kundig rapport, waar­van de ouders een exem­plaar ont­vangen (rapportmap).
In de maanden januari/februari zetten de scholen voor voort­gezet onderwijs hun deuren open tij­dens de open dagen. De leerlingen van groep 8 en hun ouders kunnen gaan kijken welke school het beste past bij hun mogelijkheden en wen­sen.

                        

Aan het begin van groep 8 ontvangen de ouders een voorlopig schooladvies op basis van het leerlingvolgsysteem van de school. Ook wordt er gekeken naar andere leerlingkenmerken als doorzettingsvermogen en motivatie.
De landelijke afname van de Cito-eindtoets in groep 8 vindt plaats be­gin april. Na de meivakantie zijn de re­sul­taten van de Cito-eindtoets bekend. De uitslag van dit schoolvorderingenonderzoek laat zien, wat de leerlingen op school geleerd hebben.
Hierover ontvangt u een uitgebreid leerlingpro­fiel. Te­vens levert de Cito-eindtoets een ­advies voor het voortgezet onderwijs op.
 • toets

Onze school hanteert een leerlingvolgsysteem, waarbij de ontwikkeling van elke individuele leer­ling gevolgd wordt. Na 8 jaar basisonderwijs hebben wij een goed beeld van uw kind gekre­gen, waarop we ons advies voor het Voortgezet On­derwijs kunnen baseren.
We zijn wettelijk verplicht om naast het schooladvies een onafhankelijk advies te verzorgen. Ook op onze school nemen we de Cito-eindtoets af bij kinderen uit groep 8.
Het blijkt dat de Cito-eindtoets Basis niet voor alle kinderen geschikt is.
We werken naast de Citotoets ook met de Cito-Niveautoets.
Het blijkt dat de uitslag van deze toets een beter beeld geeft voor de kinderen die naar VMBO basis en kader gaan.
 • extern onderzoek

Het is ook mogelijk om uw kind te laten deelne­men aan een onderzoek voor school- en beroepskeuze;  in de volksmond vaak psycholo­gisch onderzoek genoemd. Dit onderzoek brengt de aanleg en studiemogelijkheden van een kind in beeld.
Hieraan zijn voor de ouders wel kosten verbon­den (onge­veer € 95,--). Het onderzoek levert een onafhanke­lijk schooladvies op. Dit is een ander soort advies dan de uitslag van de Cito-eindtoets of Drempelonderzoek. Doordat dit onderzoek op school in een grotere groep wordt afgenomen, is de prijs lager dan wanneer u het onderzoek individueel laat afnemen. Ouders kúnnen de uitslag aan de school ter inzage geven; hoeft niet.
 • aanmelding

Daarna kunnen de ouders hun kind aan­melden op een school voor voortgezet onder­wijs. Vervolgens sturen wij een exemplaar van het onder­wijskundig rapport samen met de uitslag van de Cito-eindtoets naar de school, waar de kin­deren zijn aan­gemeld.
Eind mei/begin juni ontvangen de ouders be­richt of hun zoon of dochter is aangenomen op de school van hun keuze.
Bij aanmelding op een school voor voortgezet onderwijs moet u het volgende overleggen:
 • Kopie van het paspoort van vader en moeder
 • Uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie
 • Kopie van paspoort/ID van uw kind óf een kopie van de brief met het sofi-nummer van uw kind
 • Een kopie van bv het AOB- onderzoek (is niet verplicht)
 
Wij sturen het volgende naar de school van uw keuze:
 • De uitslag van de Cito-toets, als uw kind hieraan heeft deelgenomen
 • Een kopie van de toetskaart van uw kind
 • Een kopie van de beschikking Regionaal Expertise Centrum (alleen als uw kind gebruik maakt van een 'rugzakje')
 • Een getekend (door ouders en school) exemplaar van het onderwijskundig rapport van de basisschool; dit is tevens het advies van de basisschool.

Meer info?

013 523 06 68

of schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief >