Het plezier van samen leren

Onze school » Leerlingenzorg »   Overgang naar de Basisschool
 

Overgang naar de Basisschool

Er is een beleidsnotitie ‘Klavertje 4’ (een samenwerkingsverband tussen de basisscholen, Kinderopvang en de Peuterspeelzalen). In deze notitie is een samenwerkingstraject van vier jaar beschreven  tussen de vier organisaties. In 2011 tekenden de partijen een convenant.

Vanuit het gemeentelijke achterstandenbeleid is de doelgroep kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, die meer zorg en aandacht nodig hebben. Deze hulp wordt gegeven op de peuterspeelzalen. De kinderen die gebruik maken van de kinderdagopvang gaan vanuit deze opvang naar de peuterspeelzaal.

Voor de overdracht van zowel het kinderdagopvang als de peuterspeelzaal wordt hetzelfde overdrachtsformulier gehanteerd. Bovendien is de helpdesk beschikbaar voor zowel de kinderopvang als de peuterspeelzaal. De medewerkers kunnen u doorverwijzen naar deze helpdesk.

 

In de periode dat uw kind de peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf (b.v. van stichting Kinderopvang Humanitas) bezoekt, leggen de begeleiders van de kinderen de ontwikkeling vast in een overdrachtsformulier. Aan het einde van de peuterperiode krijgt u van de groepsleiding twee exemplaren van dit overdrachtformulier. Eén exemplaar is voor u, het andere formulier is voor de basisschool. We verzoeken u het overdrachtsformulier op school in te leveren.

 

Op het inschrijfformulier heeft u aangegeven of de school over uw kind contact op mag nemen met de peuterspeelzaal of met het kinderdagverblijf. Als u daar toestemming voor heeft gegeven, doet de school dit. Dan pas kan de PSZ of KDV aan school informatie doorgeven.

Als uw kind in deze periode is aangemeld bij de Helpdesk Peuterspeelzalen voor sociaal-emotionele ontwikkeling heeft  er een “warme overdracht” plaatsgevonden. Dat betekent dat er zes weken voor de overgang naar de basisschool een overdrachtsgesprek heeft plaatsgevonden tussen ouder, helpdesk, leid(st)er PSZ of KDV en de leerkracht van onze school.

Als uw kind via de helpdesk is aangemeld voor een logopedische of motorische screening vragen wij u dit verslag toe te voegen aan het overdrachtsformulier en in te leveren op onze school. We bewaren deze gegevens in het leerling-dossier van uw kind.

 

Als een kind in de zes weken vóór de zomervakantie 4 jaar wordt kan hij/zij (als u dit wilt) tot de eerste dag van de zomervakantie naar de peuterspeelzaal. Pas na de zomervakantie start uw kind dan op school. Uiteraard gebeurt dit alleen na overleg tussen u  en de school. U mag altijd gebruik maken van de instroom, als uw kind vier jaar is geworden.

 

Als uw kind een aantal weken op school is, houdt de leerkracht een intakegesprek met u, waarin de eerste indrukken, de voorschoolse periode en de overdracht van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf aan de orde komen.

 

Toelating kleuters in oktober-december

Onze school kiest voor gemengde kleutergroepen (groep 1 en 2 gecombineerd in groep 1-2), waardoor kinde­ren van verschillende leeftijden en ontwikkelingsfases ván en mét elkaar kunnen leren. Deze bredere ‘basis’ biedt ieder kind ruim de tijd om zich in eigen tempo te ontwikke­len. Diezelfde basis biedt aan de leer­krachten meer mogelijkheden om de ontwikkeling van iedere kleuter goed te volgen en hierop in te spelen.

Op basis van onze ervaring en deskundigheid achten we het voor veruit de meeste kinderen onverantwoord om minder dan twee kleuterjaren te doorlópen. De meeste kleuters heb­ben de beide jaren hard nodig om hun ontwikkeling de beste kans te geven.

Voor de kinderen die geboren zijn in de maanden oktober t/m december hebben we een protocol opgesteld. Zie hieronder:

 

Protocol overgang groep 1 naar groep 2

Protocol overgang groep 2 naar groep 3

 

Voor het eerst naar de basisschool

Elke basisschool is een school voor kinderen van 4-12/13 jaar. Kinderen in deze leeftijdsgroep kunnen op onze school ingeschreven worden.

We hebben de procedure rondom inschrijving van uw kind hieronder op een rijtje gezet.

Als ouders hun kind op onze school willen aan­melden of belangstelling hebben voor onze school, kunnen zij een afspraak maken voor een informatief gesprek met één van de direc­tiele­den. Tijdens dit kennismakingsge­sprek krijgen zij een rondleiding door onze school. We vertellen hoe we op onze school met de kinderen werken. De ouders kunnen vragen stellen over onze school. Ook is er dit schooljaar weer een open dag.

De ouders krijgen een informatiepak­ketje mee naar huis dat o.a. bestaat uit een schoolgids en een inschrijffor­mulier.

Ouders kunnen het inschrijfformulier invullen en op school inleveren. De ouders ontvangen zo spoedig mogelijk bericht van inschrijving. Bovendien verzoeken wij de ouders de ver­werkte gegevens te controleren en het formu­lier met deze gegevens te onderteke­nen.

Nieuwe ouders zijn elke dag welkom om de school te bekijken en/of om hun zoon/dochter aan te melden. Voor onze planning is het pret­tig als de nieuwe kinderen ten minste een half jaar voor de vierde verjaardag worden aange­meld.

Als algemene regel geldt dat kinderen kunnen worden aangemeld vanaf het moment dat zij drie jaar zijn.

 

 

  • Enkele dagen wennen op school…….

Kinderen die 3 jaar en 10 maanden oud zijn mo­gen vijf keer een dag of dagdeel ko­men ’wennen’ op school. Ouders worden daarover op tijd door de groepsleerkracht benaderd. Deze dagen kun­nen de ouders sprei­den over de peri­ode tot de vierde verjaardag van het kind.

Kinderen mogen -als ze vier jaar zijn- on­mid­dellijk instromen. In de maanden juni en juli is het echter vaak erg druk op school. Al­lerlei activiteiten vol­gen elkaar in snel tempo op. We adviseren de ouders om de kinderen die in de maanden juni en juli van het schooljaar vier jaar wor­den niet meer naar school te laten komen. De kinde­ren kunnen in het begin van het nieuwe schooljaar een fijnere en rustige start ma­ken; de groep is dan het kleinst. Na enkele weken school worden ouders door de groepsleerkracht uitgenodigd voor een eerste evaluatiegesprek.

De overgang van peuterspeelzaal naar basisschool verloopt meestal moeiteloos. Verwacht u toch aanloopproblemen, dan kunt u deze vooraf met de leerkracht bespreken.

Meer info?

013 523 06 68

of schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief >