Het plezier van samen leren

Onze school » Leerlingenzorg »   Het ondersteuningsprofiel
 

Het ondersteuningsprofiel van onze school

Bs den Akker biedt basisonderwijs aan kinderen aan. Omdat niet elk kind zich even gemakkelijk de leerstof eigen maakt, bijvoorbeeld met rekenen, en daardoor extra aandacht nodig heeft, biedt den Akker extra ondersteuning aan deze leerlingen.

Scholen verschillen in de begeleiding van extra ondersteuning die zij (kunnen) bieden. Uit verwijsgedrag van scholen bijvoorbeeld blijkt dat de ene school bij een kind tegen de grenzen van haar onderwijsondersteuning aanloopt, terwijl hetzelfde kind op een andere school zonder al te veel extra inspanning passend onderwijs krijgt. Soms is de reden makkelijk aanwijsbaar: een school in een gebouw met veel trappen en weinig ruimte is niet zomaar passend voor een kind in een rolstoel. Meestal is het lastiger om aan te geven wanneer een kind niet, of wanneer wel op de school terecht kan.

De onderstaande vragen lichten het ondersteuningsprofiel toe:

1)     Wat is een ondersteuningsprofiel en voor wie is het bedoeld?
2)     Waardoor wordt een ondersteuningsprofiel bepaald?
3)     Het onderwijsprofiel van bs den Akker

1    ONDERSTEUNINGSPROFIEL EN VOOR WIE IS HET BEDOELD
Het ondersteuningsprofiel is de ‘match’ tussen

onderwijsbehoeften
'wat hebben kinderen nodig om het basisonderwijs te kunnen volgen'
met
onderwijsaanbod
'de leermogelijkheden en -faciliteiten die een school in huis heeft
om basisonderwijs te geven aan de kinderen'.

Het transparant maken van de ondersteuningsprofielen maakt leren van elkaar mogelijk en zorgt voor een overzichtelijke communicatie tussen alle partijen.
Het ondersteuningsprofiel is gericht op het onderwijs in de klas op het gebied van onderwijsaanbod, leertijd, didactisch handelen, pedagogisch handelen en het onderwijsconcept.

Het opstellen van een ondersteuningsprofiel geeft inzicht voor de school zelf, de potentiële ouders, de partners, scholen in de buurt en de collega-scholen binnen het bestuur.

Alle scholen in de regio Moergestel-Oisterwijk hebben een ondersteuningsprofiel opgesteld. Voor u als ouder dient het inzichtelijk te zijn of de onderwijsbehoeften van uw kind aansluiten bij de beschikbare onderwijsfaciliteiten van de basisschool op enig moment.

2    Waardoor wordt een ondersteuningsprofiel bepaald

Het ondersteuningsprofiel van een reguliere school wordt bepaald door:

A) De mate waarin een kind zich prettig voelt op school. Een kind met een speciale onderwijsbehoefte dient zich geaccepteerd te voelen door de manier waarop de school hierin bijdraagt. De extra aandacht c.q. faciliteit die op het kind is afgestemd.

B)  De positie op vijf velden van onderwijsbehoefte:
      1. de hoeveelheid aandacht/handen in de groep;
      2. speciale onderwijsmaterialen;
      3. de ruimtelijke omgeving;
      4. inzetbare expertise;
      5. samenwerking met externe instanties die zich ook met de ondersteuning voor het kind                   bezighouden.

Ondersteuningsprofielen zijn qua vorm vergelijkbaar met andere scholen, maar kunnen qua inhoud per school en per bestuur verschillen. Gestreefd wordt om tot een dekkend netwerk van de vijf genoemde velden in de regio te komen, waarbij een school gebruik kan maken van de expertise van een andere school binnen het samenwerkingsverband.


3    HET onderwijsprofiel van Bs Den Akker

Bs den Akker kenmerkt zich momenteel als  een sterke smalle ondersteuningsschool, met een duidelijke mogelijkheid om door te groeien naar een nog bredere ondersteuningsschool. De aangegeven groeimogelijkheden bieden kansen om meer leerlingen met speciale onderwijsbehoeften onderwijs te kunnen bieden, maar ook om de ‘gewone’ leerlingen meer aan hun specifieke onderwijsbehoeften aangepast onderwijs te bieden.  

Dit beeld ontstaat o.a. door de relatief ruime inzet van extra handen, de ervaringsdeskundigheid rond coöperatief leren en omdat niet alleen de mogelijkheden binnen een methode-gestuurde aanpak worden ‘opgerekt’, maar er ook in ruime mate ruimte voor de kinderen is te zien is in de manier waarop de ze binnen de eigen groep de lesstof kunnen verwerken.

Den Akker is een open, gastvrije school die de discussie rond de onderwijsondersteuning naar aanleiding van de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs graag aangaat. Den Akker hecht veel belang aan ouderbetrokkenheid. Het streven is om ongeveer elke zes weken een gesprek te hebben tussen leerkracht en ouders van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Over het algemeen tonen ouders voldoende initiatief in de betrokkenheid om in de voortgang van hun kinderen bij te dragen.

Kenmerkend voor de wijze van onderwijzen bij den Akker, is het gebruik van coöperatieve werkvormen. De coöperatieve werkvormen worden functioneel ingezet bij het reken- en taalonderwijs. Het doel is van en met elkaar leren.

Wanneer blijkt dat een leerling van den Akker meer en complexere aandacht nodig heeft, wordt gekeken of dat binnen de eigen mogelijkheden kan. Wanneer dit niet het geval is, wordt samen met de ouders gekeken of een leerling beter af is op een speciale school die specialistische onderwijsondersteuning kan bieden.

Het aantal kinderen dat vanwege hun gedrag zodanig speciale aandacht nodig hebben, zodat dit structureel extra inzet vraagt van de leerkracht, ligt rond de 2 à 3 leerlingen in een klas van 25 leerlingen. Wanneer de werkhoudingsproblemen hierbij worden opgeteld wordt het aantal iets hoger.

 

U kunt het complete verslag van het onderzoek dat heeft geleid tot ons ondersteuningsprofiel hier downloaden.

Meer info?

013 523 06 68

of schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief >