Het plezier van samen leren

Onze school » Kwaliteitszorg »   Werken met Kwaliteit
 

Werken met Kwaliteit

Kwaliteitszorg betekent dat scholen systematisch de ‘goede dingen nog beter proberen te doen’. Daarom is het nodig dat we als school beschrij­ven, wat we goed vinden binnen een bepaald ge­bied, hoe we dat meten en waarmee we onszelf vergelijken.

De inspectie van het onderwijs hanteert hiervoor o.a. de uitslagen van de Cito-toetsen, het school­bezoek door de inspectie, de uitstroomgegevens enz.
Daarmee is de kwaliteitszorg echter niet volledig in beeld gebracht. Ook de school wil goed zicht hebben op de eigen kwaliteit. Daarom
  • nemen we de kwaliteitsmeter af bij de ouders
  • nemen we de kwaliteitsmeter af bij de leerlingen
  • nemen we elke twee jaar de kwaliteitsmeter af bij de leerkrachten.
De kwaliteitsmeter geeft aan op welke gebieden (in de ogen van ouders, kinderen en leerkrachten) de school goed of minder goed presteert. We doen verslag over de uitslag van de kwaliteitsme­ter aan de MR, de ouderraad, alle ouders, de leerkrachten, maar ook aan de leerlingen.
 
In de kwaliteitskaarten beschrijven we vervolgens, waaraan de kwaliteit van het werk op school moet voldoen, hoe we dit meten en hoe we verbeteringen reali­seren.
Gedurende het afgelopen twee jaar is de ontwikke­ling van de kwaliteits­kaarten op gang gebracht. Dit gaat de ko­mende jaren verder door.
De kwaliteitskaarten zijn op school ter inzage. In de schoolgids vindt u op een aantal plaatsen een samenvatting van deze kwaliteitskaarten.  

Functies Kwaliteitszorg

  • Via de kwaliteitszorg leggen we verant­woording af voor het werk in het afgelo­pen jaar.
  • De kwaliteitszorg is een middel om met ouders (leerkrachten, inspectie, bestuur) te communiceren over de kwaliteit van de school.
  • Via de Kwaliteitszorg constateren we niet alleen de tekortkomingen, maar werken we ook aan de verbetering van de school
  • Via de kwaliteitszorg signaleren we tijdig de zwakke plekken van de school
  •  meetbare resultaten
In meetbare resultaten wordt een deel van de kwali­teit van een school zichtbaar gemaakt. Daarom publiceren we een aantal gegevens.

Meer info?

013 523 06 68

of schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief >