Het plezier van samen leren

Onze school » Kwaliteitszorg »   Hoe wordt er over de school gedacht?
 

Hoe wordt er over de school gedacht?

Inspectierapport mei 2016

 

Op dinsdag 31 mei jl. is de school weer bezocht door de inspectie van onderwijs. Dit bezoek vindt eens per vier jaar plaats om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. Tijdens het bezoek is de inspecteur op bezoek geweest in de klassen en heeft ze met ouders, leerlingen en team gesproken. bs den Akker scoort op alle onderzochte onderdelen een voldoende. Er wordt goed les gegeven en kinderen en ouders komen graag naar school. Daar zijn we blij mee, want bij het vorige bezoek waren enkele onderdelen nog onvoldoende. Zoals bij elk rapport, zijn er ook verbeterpunten. Zaken die het team graag gaat aanpakken om te zorgen dat de voldoendes ook 'voldoende' blijven, of hier en daar een 'goed' worden. Het hele rapport is hier te vinden, maar hierbij alvast enkele bevindingen waar het team in het komende schooljaar mee aan de slag zal gaan:

Ondanks het harde werken en de grote inzet van kinderen en het team, blijven de resultaten van taal en rekenen soms achter bij de verwachtingen. De inspectie prijst de motivatie en betrokkenheid van het team en geeft de aanbeveling om nog betere analyses te maken (op leerlingniveau). Op die manier wordt beter duidelijk waar een kind precies vast loopt en kan de leerkracht de les nog beter afstemmen. Niveauverschillen in een groep zijn soms erg groot en alle kinderen moeten binnen de groepsorganisatie zo goed mogelijk worden begeleid. Omdat in die analyse en organisatie veel tijd en energie gaat zitten, zullen experts op dit gebied het team daarin begeleiden. Op die manier wordt de energie in de juiste zaken gestoken.

Een ander aandachtspunt zal zijn het borgen van vernieuwingen en afspraken. Kort gezegd is het belangrijk dat er in de groepen veelal op dezelfde wijze gewerkt wordt. Natuurlijk mogen er verschillen zijn tussen de leerkrachten, maar de grote lijn moet goed worden afgestemd. Bijvoorbeeld hoe de toetsen worden geanalyseerd, of hoe de coöperatieve werkvormen worden ingezet.

Kortom, ook komend schooljaar kunnen we met plezier samen blijven leren.

 

Peiling sociale veiligheid ouders en kinderen

 

In schooljaar 2015-2016 zijn ouders van school en kinderen van de groepen 5 t/m 8 gevraagd hun mening te geven over de sociale veiligheid op school. Dat wordt hen om de twee jaar gevraagd via een vragenlijst. Daarnaast wordt jaarlijks aan de leerlingenraad gevraagd naar de sfeer en veiligheid op school. In die leerlingenraad zitten vertegenwoordigers uit alle groepen.

Ongeveer de helft van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld, wat neemkomt op een voldoende respons volgens de makers van de vragenlijst.

 

Voor de volledige rapportages van de vragenlijsten kunt u hieronder op de betreffende link klikken:

 

leerlingenvragenlijst sociale veiligheid 2016

oudervragenlijst sociale veiligheid 2016

 

Hieronder een kort verslag van de belangrijkste bevindingen.

 

Ouders zijn bovengemiddeld tevreden over de mate van sociale veiligheid op school. Volgens hen voelen kinderen zich veilig onderweg naar school, in de school en in de klas. De school zorgt ervoor dat kinderen niet bang zijn voor eigen leerkrachten, andere leerkrachten en de directie. Kinderen hebben volgens de ouders geen last van discriminatie, seksuele intimidatie en pesten vanwege hun geloof. Ouders zijn het minder goed eens over de stelling 'De school zorgt ervoor dat mijn kind niet te maken heeft met (geen last heeft van) pesten via SMS, Whatsapp of Sociale Media zoals Twitter en Facebook.' Dit scoort gemiddeld nog voldoende, maar vormt aanleiding om hierover in de MR en de ouderraad in gesprek te gaan. Echte verbeterpunten zijn er niet of nauwelijks. De enige stelling die onder onze norm scoort is 'Ik kan invloed uitoefenen op het beleid van de school'. Tijdens informatieavonden, klankbordgroepen, koffie-uurtjes en de MR- en ouderraadvergaderingen kunnen ouders aangeven wat ze vinden van het beleid. Omdat verandering van beleid via directie en MR gaat, kunnen ouders het gevoel hebben dat hun invloed (te) klein is. In de MR wordt besproken hoe het gevoel van invloed bij ouders vergroot kan worden.

 

Naar aanleiding van de verbeterpunten die voortkomen uit de vragenlijst voor kinderen is een aantal stellingen in de klassen nabesproken:

 

De leraar en de leerlingen zorgen er samen voor, dat iedereen zich aan de regels houdt
De juffen zorgen hier wel voor, maar de kinderen niet. De juffen mogen vaker straffen (na een waarschuwing). Soms worden gemaakt afspraken niet nagekomen door enkele kinderen.

De leraar zegt er iets van als de leerlingen uitgelachen worden. 
Dit gebeurt heel weinig. De juffen doen er wel steeds beter iets mee, bijvoorbeeld erover praten. Dit gebeurt wel als de juffen het niet zien, om de hoek bijvoorbeeld, of bij het overblijven.

De leraar zorgt ervoor dat je voor andere volwassenen in de school niet bang hoeft te zijn. 
Er zijn maar weinig ouders in de school. De juffen zijn lief. Soms zijn er wel eens kinderen een beetje bang als een juf/meester boos is.

Ook is er uitgekomen dat kinderen soms schrik hebben van ouders die in de school op hen mopperen. Kan voor of na school zijn, of tijdens het overblijven. Ouders nemen het dan voor hun eigen kinderen op en spreken hen dan aan. Sommige kinderen hebben dan het idee dat iedereen de school binnen kan komen. Tijdens schooltijden zijn de deuren in proncipe gesloten, maar bij warm weer of na een pauze blijven die nog weleens open staan. Onder schooltijd komen er geen ongewenste gasten binnen.

In groep 5 zijn kinderen niet bang voor volwassenen, maar soms voor kinderen uit de hogere groepen

Op school wordt er gezorgd dat ik niet word gepest via sms en social media. 
Dit gebeurt buiten school, dus dit hoeven de juffen niet op te lossen. De juffen kunnen dit toch ook niet weten. Dus negatief omdat de juffen dit helemaal niet op hoeven te lossen. 

In de lagere groepen komt het niet voor; er worden wel veel games samen gespeeld buiten school, maar daarbij wordt niet gepest.

Op school wordt ervoor gezorgd dat ik niet word gechanteerd. 
Betekenis onbekend (dus maar wat ingevuld) en andere kinderen zeggen dat dit eigenlijk nooit gebeurt. 

Op school wordt ervoor gezorgd dat er geen spullen van mij worden gestolen. 
Hier kun je toch niet voor zorgen, je kunt het niet voorkomen. Maar de juf doet er wel iets mee als het gebeurd is. Maar het is wel lastig voor de juf, want die weet natuurlijk ook niet wie er iets gestolen heeft. (onze kinderen dachten hierbij wel aan een snoepzak van een leerling die ooit verdwenen is)

Spullen worden niet gestolen, maar soms wordt er weleens iets gepakt zonder te vragen.

 

N.B. Algemeen gesteld kan er ook geconcludeerd worden dat de vraagstelling voor sommige kinderen lastig blijkt te zijn. Hierover is contact geweest met de makers van de vragenlijsten. Zij geven aan dat een algemene instructie voldoende zou moeten zijn. Een instructie waarbij de vragen worden behandeld, kan antwoorden in de monden leggen en dat is uiteraard niet de bedoeling. Bij de volgende ronde vragenlijsten zal extra goed naar de vraagstelling worden gekeken.

Daarnaast zal met de overblijfwerkgroep gesproken worden over het toezicht tijdens het overblijven. 

Omdat de schoolafspraken met de kinderen samen gemaakt worden, is het belangrijk dat iedereen zich daar aan houdt. Dat zorgt voor een prettig en veilig klimaat op school.

 

 

 

 

Tevredenheidsonderzoek ouders

In de periode maart/april 2013 hebben we u gevraagd om mee te werken aan een tevredenheidonderzoek over onze school. Het was voor u een flinke klus, omdat uw mening gevraagd werd over een groot aantal onderwerpen. Onze dank daarvoor!

We realiseren ons dat u via allerlei media regelmatig gevraagd wordt uw mening te geven middels (kwaliteits)vragenlijsten. We stellen het bijzonder op prijs dat u de moeite genomen hebt om onze vragenlijst in te vullen; de onderwijsinspectie bekijkt de resultaten van de vragenlijsten en beoordeelt de school mede op grond van de vragenlijsten. U zult van ons regelmatig van deze vragenlijsten gaan ontvangen, steeds met betrekking tot een ander onderwerp (zoals tevredenheid, veiligheid enz.)
We hebben 129 gezinnen (167 kinderen) op onze school; 59 gezinnen (46 procent) hebben de vragenlijst ingevuld. Volgens de richtlijnen van het onderzoek is het aantal ingevulde vragenlijst voldoende om conclusies uit het onderzoek te kunnen trekken. In de Schoolinfo 21 heeft u een samenvatting kunnen lezen. Een uitvoerig verslag met meer details kunt u lezen in het complete oudertevredenheidsrapport.

 

Tevredenheid kinderen

Ook de kinderen van de school (bovenbouw) krijgen af en toe een vragenlijst voorgelegd over soortgelijke onderwerpen.

Download hier het rapport van het laatste onderzoek.

Meer info?

013 523 06 68

of schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief >