Het plezier van samen leren

Onze school » Leerlingenzorg »   Ondersteuning voor uw kind op school
 

Ondersteuning voor uw kind op school

Omdat niet alle kinderen het­zelfde zijn en ze de leerstof niet in eenzelfde tempo en op hetzelfde niveau kunnen verwerken, treffen we zo nodig maatregelen om het onderwijs aan te passen aan de kansen van een individuele leerling.

De kerndoelen en de leerstof van de basisschool zijn zo gekozen dat de meerderheid van de kinderen slaagt om deze, zonder noemenswaardige aanpas­sin­gen én binnen de beschikbare tijd, te verwerken. Ouders worden driemaal per jaar op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind d.m.v. een rapport.

Een klein deel van onze kinderen heeft daarmee in meer of mindere mate problemen. Het gaat voor hen te snel of te langzaam, hun vermogen om te leren is wat minder of juist groter; het leer­proces van elk kind wordt voor een groot deel hierdoor be­paald. In het schooljaar 2010-2011 is een start gemaakt met 1-zorgroute. Hierin worden van alle kinderen de onderwijsbehoeften in een groepsoverzicht geplaatst. Daarvan worden dan groepsplannen gemaakt waarbinnen de kinderen op drie niveaus worden ingedeeld.

Kinderen die over een zeer goede aanleg be­schik­ken en de aangeboden leerstof in een hoger tempo kunnen verwerken, kunnen soms volstaan met het verwerken van een deel van de basisleerstof (compacten). Deze kinderen hebben vaak behoefte aan andere, meer uit­da­gende leerstof.

Onze zorg richten we zo in dat we alle kinderen op hun eigen niveau begeleiden (1-zorgroute). Om dat opti­maal te bereiken hebben we ook op onze school een zorgstructuur opgebouwd.

Het team van onze school streeft ernaar elke leer­ling de zorg te geven waaraan hij be­hoefte heeft. We werken aan een sys­teem van leer­lingenzorg gedurende de hele schoolperi­ode. Hoe­wel er sprake is van een ge­za­menlijke ver­antwoor­delijkheid voor alle kinderen binnen onze school, is de inzet van de IB-er (In­terne Be­geleider én coördi­nator leerlingen­zorg) van we­zenlijk belang voor de individuele zorg. Om vroegtijdig moeilijkheden te kun­nen sig­naleren, ma­ken we ge­bruik van een goed leerling­volgsys­teem, voor de verstandelijke, maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Als de leerkracht een pro­bleem signaleert b.v. op basis van de ontwikkeling van een kind of op grond van de toetsgegevens, gaat de leerkracht hier eerst zelf mee aan de slag binnen de 1-zorgroute. 

 

Voor mogelijke aan­pak, kan de IB-er een be­roep doen op de consulent van het samenwerkingsverband.  Deze kan nader onder­zoek verrichten en hulp bie­den bij het zoeken naar de beste begeleiding.

 

In het zorgplan hebben we beschreven dat het uitbreiden en vormgeven van de leerlingenzorg centraal staat. We leggen daarbij de na­druk op de volgende zaken:

  • het vroegtijdig signaleren; hierbij staat ook de ob­servatie en registratie cen­traal;
  • het verder uitbouwen van het zelfstandig wer­ken (Akkeren) waardoor er ruimte ontstaat voor hulp aan indi­viduele kinderen of aan groepjes kinderen.
  • het up to date houden van het leerlingvolgsys­teem. Een groot aantal toetsen is vernieuwd en uitge­breid. Alle toetsen worden verwerkt via het geau­toma­tiseerde leerlingvolgsysteem; ook de afspraken met ouders en/of leerkrachten leggen we vast in dit systeem.
  • Wat doen we met de toetsresultaten? In hoeverre hebben die invloed op het dagelijks handelen in de groep?
  • het protocol voor dyslexie voor de onderbouw en bovenbouw op schoolniveau is uitgewerkt en ingevoerd.

 

Leerlinggebonden financiering – het rug­zakje cluster 1 en 2

Het kan voorkomen dat een kind ten gevolge van een stoornis of handicap zeer specifieke zorg vraagt, die de mogelijkheden van het samenwer­kingsver­band te boven gaat. In dat geval biedt mogelijk de Budgetbekostiging uitkomst. Met ingang van passend onderwijs komen alleen nog kinderen binnen cluster 1 en 2 in aanmerking voor een zogenaamd rugzakje.

Kinderen met ernstige spraak/taalproblemen kunnen in aan­merking komen voor deze budgetbekostiging.

Meer info?

013 523 06 68

of schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief >